Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀNG THỪA KẾ

 thứ tự ưu tiên hưởng thừa kế di sản của người chết được quy định theo pháp luật. Không phải bất cứ những người nào thuộc diện thừa kế theo pháp luật đều được thừa kế cùng một lúc, mà là được pháp luật phân biệt thành 3 HTK: 1) Hàng thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. 2) Hàng thứ hai: ông, bà nội, ông, bà ngoại, anh, chị, em ruột của người chết. 3) Hàng thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột (điều 679 Bộ luật dân sự). Những người có cùng một HTK được hưởng phần di sản ngang nhau.

 Trong trường hợp không có người thừa kế hàng thứ nhất hoặc những người thừa kế ở hàng này đều không có quyền hưởng di sản, hoặc bị truất quyền hưởng di sản, hoặc khước từ quyền hưởng di sản, thì những người thừa kế hàng thứ hai được hưởng di sản đó.

Trong trường hợp không có người thừa kế hàng thứ nhất và hàng thứ hai hoặc những người thừa kế thuộc cả hai hàng này không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản, khước từ quyền hưởng di sản, thì những người thừa kế hàng thứ ba được hưởng di sản.