Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG BÁO

một loại báo in phát hành công khai, không thường kì, đánh số theo từng tháng và số trang liên tục cho mỗi năm, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước gồm hiến pháp, bộ luật, luật, sắc lệnh, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư và các văn bản khác.

Ở Việt Nam, CB đầu tiên là tờ Việt Nam dân quốc công báo, xuất bản tại Hà Nội 1.9.1945, thay thế tờ Đông Dương quan báo do Phủ Toàn quyền Đông Dương xuất bản. Từ 10.7.1950, tờ Việt Nam dân quốc công báo được đổi tên là CB nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do thủ tướng Chính phủ xuất bản. Từ 30.4.1965, phát hành thêm tờ phụ lục CB lưu hành trong nội bộ cơ quan nhà nước. Phụ lục CB bổ sung cho CB những văn bản pháp luật không cần phổ biến rộng rãi như văn bản giải thích, hướng dẫn thi hành, chế độ làm việc nội bộ, quy phạm, tiêu chuẩn nhà nước... phát hành mỗi tháng một kì, cung cấp theo đối tượng hạn chế. Từ 1973, CB cho cấp xã được xuất bản, trích đăng từ CB về 3 nội dung: tổ chức, hoạt động của chính quyền xã, nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân ở xã và những văn bản pháp luật chung. Từ 1990, CB do Bộ Văn hoá - Thông tin, xuất bản.