Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÁNH TOÀ

 người đứng đầu một toà án chuyên trách (toà hình sự, toà dân sự, toà phúc thẩm) của Toà án Nhân dân Tối cao, toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương. CT do chánh án toà án nhân dân cùng cấp bổ nhiệm.