Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU LỰC THEO THỜI GIAN

giới hạn hiệu lực về mặt thời gian của văn bản quy phạm pháp luật đối với các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật đó điều chỉnh. Giới hạn tác động đó được xác lập bởi thời điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản thường được xác định. Thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản có thể do văn bản quy định hoặc được tính từ khi văn bản được công bố, ban hành. Thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản có thể do văn bản quy định, hoặc khi có một văn bản khác cùng loại thay thế nó. Cũng có một số văn bản không tự quy định thời điểm hết hiệu lực và cũng không có văn bản nào khác cùng loại thay thế, nhưng cũng được coi là chấm dứt hiệu lực khi nó thực sự không còn giá trị thực tiễn nữa. HLTTG của văn bản quy phạm pháp luật còn liên quan đến vấn đề hiệu lực hồi tố, tức là "hiệu lực trở về trước" của văn bản.

Việc xác định HLTTG có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật. Bởi vì tính từ những thời điểm đó, tất cả mọi người cần phải tuân theo nó hay không cần tuân theo nó nữa.