Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

các cơ quan và đơn vị được trao quyền phân phối, sử dụng các khoản tiền do ngân sách nhà nước cấp phát. Có ba cấp ĐVDT: cấp I (các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan khác trực thuộc chính phủ đối với ngân sách trung ương; uỷ ban nhân dân địa phương và các cơ quan trực thuộc đối với ngân sách địa phương); cấp II (các cơ quan quản lí cấp trung gian như tổng cục, cục, viện, trường trực thuộc bộ...); cấp III (các đơn vị trực thuộc các cơ quan ĐVDT cấp II). Các cơ quan ĐVDT cấp I nếu không có ĐVDT cấp II và cấp III trực thuộc thì đồng thời là ĐVDT cấp III. Các cơ quan ĐVDT cấp II nếu không có ĐVDT cấp III trực thuộc thì đồng thời cũng là ĐVDT cấp III.