Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ BAO MUA

nhà thương nghiệp lớn mua toàn bộ sản phẩm của người sản xuất (chủ yếu là người sản xuất nhỏ). CBM ứng trước cho người sản xuất vốn, nguyên liệu, tư liệu sinh hoạt và qua đó, khống chế người sản xuất.