Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG NGHỆ QUẢN LÍ

phương thức tổ chức và thực hiện quá trình quản lí trên cơ sở tổng thể những phương pháp, biện pháp, cách thức được tiến hành theo một trật tự nhất định để thực hiện các chức năng quản lí có hiệu quả. Hệ thống các phương pháp quản lí phải bảo đảm tính nhất quán chặt chẽ của những hoạt động (quy tắc, chế độ) trong tất cả các khâu của quá trình quản lí. Trong quá trình quản lí, người lãnh đạo phải biết sắp xếp các bước và áp dụng những phương pháp thực hiện chức năng quản lí. Đó là những phương pháp điều tra, khảo sát, nghiên cứu cho phép phân tích những vấn đề và lựa chọn các phương án quyết định; những phương pháp soạn thảo quyết định; những phương pháp tổ chức thực hiện các quyết định; những phương pháp phối hợp hoạt động thực hiện các quyết định, duy trì sự thống nhất, xoá bỏ sự không ăn khớp; những phương pháp kiểm tra quá trình hoạt động, kiểm tra tình hình đạt kết quả so với mục tiêu đã đề ra.