Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUỒN ĐỘNG VIÊN

 nguồn nhân tài, vật lực của nền kinh tế quốc dân có thể động viên để cung cấp cho quân đội theo kế hoạch của nhà nước khi có lệnh động viên.