Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG CHI TIÊU NỘI ĐỊA

tổng số tiền mà những người cư trú của một nước chi dùng vào các thành phẩm (không kể các sản phẩm trung gian). Tổng số tiền này trừ đi số chi dùng cho nhập khẩu và cộng thêm số tiền mà những người không phải là thường trú chi dùng về các sản vật nội hoá là giá trị ước tính của tổng sản phẩm quốc dân (GNP).