Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN

bộ môn kinh tế học mang tính chất tổng hợp và ứng dụng, ra đời sau Chiến tranh thế giới II (1939 - 45). Nó thông qua các phương pháp so sánh lí luận, chiến lược, thể chế để nghiên cứu quá trình phát triển có tính quy luật của các nước phát triển, mà lí luận truyền thống của các nước phát triển phương Tây hoàn toàn thích ứng. Trong điều kiện đặc thù kinh tế - xã hội trong nước và trong điều kiện kinh tế thế giới hiện đại, KTHPT nghiên cứu những vấn đề đặc thù về vốn, lao động, khoa học, kĩ thuật, công nghệ, tài nguyên, quan hệ quốc tế, thị trường, vốn và nợ nước ngoài, hoàn cảnh chính trị thế giới.., từ đó đề ra những chiến lược, sách lược và chính sách kinh tế để tranh thủ sự hợp tác kinh tế - kĩ thuật, viện trợ của các nước cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng đất nước tiến kịp các nước phát triển mà không, hoặc ít phụ thuộc vào nước ngoài.