Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍ HIỆU GIÁ TRỊ

hình thái tiền tệ thay thế trên danh nghĩa chức năng của tiền vàng bằng tiền đúc kim loại hay bằng những vật tượng trưng. Hình thái tiền đúc bắt đầu bằng vàng, phát sinh từ chức năng của tiền làm phương tiện lưu thông; việc đúc tiền và việc quy định tiêu chuẩn giá cả nằm trong tay nhà nước, do Nhà nước quy định. Trong lưu thông, các đồng tiền vàng mòn dần, có đồng mòn nhiều, có đồng mòn ít. Những đồng tiền đúc bằng kim loại có giá trị thấp được dùng trong lưu thông hàng hoá, nên tiền đúc lưu chuyển nhanh nhất, hao mòn nhanh nhất, nghĩa là trong những hành vi mua bán không ngừng và trên quy mô nhỏ bé nhất. Tuy tiền đúc bị hao mòn nhiều, ít như vậy, nhưng nó vẫn giữ những tiêu chuẩn giá cả đã quy định cho mỗi đồng tiền.

KHGT là tên gọi đồng tiền vàng và thực thể vàng của nó; hàm lượng danh nghĩa và hàm lượng thực tế của nó dần dần tách rời nhau. Như vậy là đã chứa đựng khả năng tiềm tàng thay thế tiền kim loại trong chức năng tiền đúc của nó bằng những kí hiệu làm bằng một vật liệu khác hay bằng những vật tượng trưng. Trong các kí hiệu tiền bằng kim loại, tính chất thuần tuý tượng trưng của chúng còn được che đậy đến một mức độ nào đó. Trong tiền giấy, tính chất tượng trưng ấy biểu lộ ra một cách hoàn toàn rõ ràng. Tiền kim loại hay tiền giấy là KHGT.