Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VĨNH LẠC

    huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú, thành lập từ 5.7.1977 do hợp nhất 2 huyện Vĩnh Tường với Yên Lạc; từ 7.10.1995 chia huyện VL trở lại 2 huyện cũ (x. Vĩnh Tường; Yên Lạc).