Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH CHỮ NHẬT

hình bình hành có một góc vuông. Nói cách khác, HCN là tứ giác có bốn góc vuông. Các đường chéo của HCN bằng nhau.