Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÂM LƯỢC

việc một nước (hoặc liên minh các nước) sử dụng lực lượng vũ trang một cách bất hợp pháp (theo quan điểm của Hiến chương Liên hợp quốc) nhằm xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một nước hay dân tộc khác. Âm mưu XL còn có thể thực hiện bằng các thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng... hoặc sử dụng tất cả các thủ đoạn đó. Trong lịch sử, XL bắt nguồn từ sự xuất hiện nhà nước của giai cấp bóc lột. Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và những nhà nước chịu sự chi phối của hệ tư tưởng dân tộc sôvanh là nguồn gốc cơ bản của XL. Căn cứ chủ yếu để phân biệt XL và chống XL là xét bản chất giai cấp và mục đích chính trị của hành động XL. Hành động của nước bị tiến công vũ trang đánh trả XL, ngay cả khi tiến công trước cũng không thể bị coi là XL. XL là tội ác quốc tế lớn nhất chống hoà bình và an ninh nhân loại. Trong pháp lí và ngoại giao còn có khái niệm XL kinh tế, XL tư tưởng.