Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT LƯỢNG TỬ

x. Cơ học lượng tử; Thuyết trường lượng tử.