Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỊ TRẤN

đơn vị hành chính lãnh thổ, đô thị ở Việt Nam tương đương cấp xã thuộc huyện được quy hoạch theo Nghị định của Chính phủ số 72/2001/NĐ - CP ngày 5.10.2001 về việc phân loại đô thị và cấp quản lí đô thị. Các TT thuộc huyện phải là đô thị loại IV hoặc đô thị loại V. Uỷ ban nhân dân tỉnh, uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định công nhận TT theo đề nghị của uỷ ban nhân dân huyện sau khi đã phê duyệt quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị đối với vùng dân cư hoặc xã được đề nghị thành lập TT. TT phải có các điều kiện: 1) Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một vùng trong tỉnh; 2) Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 65 - 70% trở lên; 3) Có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh; 4) Quy mô dân số từ 4 - 5 vạn người trở lên; 5) Mật độ dân số bình quân từ 2 nghìn - 6 nghìn người/km2 trở lên. Đối với các TT ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các TT có chức năng nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng, các đô thị nghiên cứu khoa học, đào tạo thì tiêu chuẩn quy mô dân số thường trú có thể thấp hơn, nhưng phải đạt 70% so với mức quy định; riêng tiêu chuẩn mật độ dân số bình quân của các đô thị nghỉ mát du lịch và điều dưỡng cho phép thấp hơn, nhưng tối thiểu phải đạt 50% so với mức quy định.