Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẬP QUÁN QUỐC TẾ

quy tắc hành vi đã hình thành trong thực tiễn quốc tế mà các chủ thể của luật quốc tế đã công nhận có tính chất bắt buộc về mặt pháp lí. Cũng như điều ước quốc tế, TQQT là nguồn cơ bản của luật quốc tế. Khác với quy phạm của điều ước, TQQT không phải là văn kiện pháp lí mà là hành vi lặp đi lặp lại của tất cả các nước hay của một số nước và thể hiện trong kiểu mẫu nhất định của hành vi. Sự áp dụng trong thời gian dài và tính thuyết phục ở nghĩa vụ pháp lí là những nét đặc trưng của TQQT. TQQT có thể là chung, tức là được tất cả các nước thừa nhận, có thể mang tính chất cục bộ trong các quan hệ quốc tế nhất định, ở khu vực nhất định. Trong các quan hệ quốc tế hiện nay, có sự tác động qua lại của luật điều ước và luật tập quán. Các quy phạm tập quán biến thành các quy phạm của luật điều ước thông qua việc ghi nhận chúng trong các điều ước quốc tế.