Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁC PHẨM

  công trình bằng văn bản hoặc vật chất cụ thể do các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà văn hóa, nhà nghệ thuật, nhà khoa học... sáng tạo nên. Có nhiều loại TP: khoa học, báo chí, biên soạn, cải biên, chuyển thể, di cảo, dịch, chưa công bố, gốc, khuyết danh, nhiếp ảnh, phóng tác, tạo hình mĩ thuật, văn học nghệ thuật, phái sinh, vv. Trong lĩnh vực báo chí, các TP được tạo ra dưới các hình thức báo in, báo nói, báo điện tử theo các thể loại khác nhau như: tin, ghi chép, bài (bình luận, chuyên luận, xã luận, đặc tả), phóng sự điều tra, bút kí báo chí, phỏng vấn, vv.