Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯƠNG TÁC ĐIỆN - YẾU

loại tương tác thống nhất của tương tác điện từ với tương tác (hạt nhân) yếu. TTĐ-Y được phát hiện bởi Vâynơbec (S. Weinberg; dạng phiên âm khác: Uênbơc), Glasâu (S. Glashow) và Xalam (S. Salam). Xt. Tương tác cơ bản.