Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯƠNG TÁC CƠ BẢN

những dạng tương tác cơ bản của cơ chế tác động qua lại của vật chất trong thế giới tự nhiên. Có 4 loại: tương tác mạnh (cg. tương tác hạt nhân mạnh), tương tác điện từ, tương tác yếu (cg. tương tác hạt nhân yếu) và tương tác hấp dẫn. Cường độ tương đối của chúng theo thứ tự trên là 1 : 10-2 :10-10 :10-38. Đã xây dựng được lí thuyết thống nhất tương tác điện từ với tương tác yếu gọi là tương tác điện - yếu. Xt. Hạt cơ bản; Thuyết lượng tử.