Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DIÊN HỒNG

cung điện trong thành Thăng Long (Hà Nội), xưa là nơi hội yến giữa vua Trần với các bô lão để bàn kế phá giặc Nguyên (Yuan). Cuối 1282, nhà Nguyên điều đại quân chuẩn bị đánh Đại Việt. Đầu 1285, thượng hoàng Trần Thánh Tông cho mời các bô lão trong nước về Thăng Long, đãi yến trước thềm điện DH để hỏi kế sách nên đánh hay nên hoà. Các bô lão đã đồng thanh: "Đánh", biểu thị ý chí quyết tâm đánh giặc giữ nước của toàn dân. Xt. Hội nghị Diên Hồng.