Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦNG

(nông), nhóm sinh vật dưới loài, có tính đặc thù như sau: C dòng thuần của các loài tự giao, có độ đồng đều cao; C dòng vô tính (tông) thu nhận được bằng phương pháp nhân vô tính (giâm, ghép) từ một cá thể ban đầu; C quần thể của các loài tạp giao, thường có khác biệt nhỏ giữa các cá thể về hình thái, thời gian sinh trưởng, mức phát triển; C lai có thể là lai giữa hai dòng thuần, tạo ưu thế lai trong thế hệ thứ nhất (F1) hoặc lai tổng hợp giữa nhiều dòng thuần được duy trì bằng phương pháp đồng huyết hoặc lai hỗn hợp giữa nhiều dòng không thuần.