Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỔ PHẦN

phần tư bản (vốn) bằng nhau mà mỗi thành viên (cổ đông) tham gia công ti CP phải đóng góp dưới hình thức mua cổ phiếu. Theo Luật về công ti cổ phần của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vốn điều lệ của công ti được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP. Giá trị mỗi CP gọi là mệnh giá cổ phiếu; khi phát hành có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Ở Việt Nam, trong quá trình đổi mới về kinh tế, để thu hút thêm các nguồn vốn, thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả, nhà nước chủ trương thực hiện CP hoá, trong đó sở hữu nhà nước chiếm tỉ lệ CP chi phối. Có nhiều hình thức CP hoá như: bán một tỉ lệ CP cho công nhân viên chức của doanh nghiệp, bán một phần CP cho các tổ chức và cá nhân ngoài doanh nghiệp, vv. Qua việc CP hoá, quan hệ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước có sự thay đổi; người mua CP tham gia quản lí doanh nghiệp với vai trò là người đồng chủ sở hữu của một công ti CP. Trên cơ sở CP hoá, tổ chức hội đồng quản trị gồm đại diện cho sở hữu nhà nước, sở hữu của công nhân doanh nghiệp và các chủ sở hữu khác.