Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHIẾN TRANH

hiện tượng chính trị - xã hội được thể hiện bằng đấu tranh vũ trang giữa các nước hoặc liên minh các nước, giữa các giai cấp đối kháng trong một nước, giữa các sắc tộc, dân tộc hoặc tôn giáo nhằm đạt tới những mục đích chính trị và kinh tế nhất định. Mọi cuộc CT, xét về bản chất xã hội, đều là sự tiếp tục chính trị bằng bạo lực. Trong thời đại ngày nay, CT là một cuộc đấu tranh toàn diện (quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hoá, tâm lí, tư tưởng...) giữa hai bên đối địch. CT chi phối mọi mặt hoạt động của xã hội, của nhà nước và nhân dân. CT thử thách toàn bộ sức mạnh chính trị - tinh thần, kinh tế, quân sự và tổ chức của mỗi nước, mỗi chế độ xã hội. Có thể phân loại CT theo nhiều cách: theo mục đích chính trị có CT chính nghĩa (tiến bộ, cách mạng, chống xâm lược...) và CT phi nghĩa (phản động, phản cách mạng, xâm lược...); theo quy mô có CT cục bộ, CT thế giới...; theo phương tiện sử dụng có CT thông thường, CT hạt nhân, CT hoá học...; theo hình thức và phương pháp tác chiến có CT trận điạ, CT vận động, CT du kích... và theo nhiều tiêu chí khác. Diễn biến và kết cục của CT cùng các phương thức tiến hành CT phụ thuộc vào nhiều nhân tố: chế độ kinh tế và trình độ phát triển của lực lượmg sản xuất, trình độ phát triển của khoa học - kĩ thuật, chế độ chính trị - xã hội, tinh thần của nhân dân, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang... trong đó nhân tố chính trị - tinh thần thể hiện ở khả năng chịu đựng của nhân dân và lực lượng vũ trang trước những đòi hỏi phải nỗ lực ghê gớm, những khó khăn mất mát lớn lao phải vượt qua để giữ vững lòng tin và ý chí chiến thắng có một ý nghĩa rất quan trọng. Ngày nay, sự phát triển của nhiều loại vũ khí huỷ diệt lớn, những thành tựu của khoa học và kĩ thuật được đưa vào trong trang bị quân đội, nhiều nước đã có vũ khí hạt nhân... đã làm cho CT, nếu xảy ra, thực sự là một tai họa lớn cho toàn nhân loại. Nhận thức được nguy cơ này, nhân dân thế giới đang tích cực đấu tranh giữ gìn hoà bình, đòi hỏi giải quyết mọi tranh chấp bằng các giải pháp chính trị và sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây chiến của bất cứ một quốc gia hoặc thế lực nào.