Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG ƯỚC VIÊN 1961 VỀ QUAN HỆ NGOẠI GIAO

 công ước quốc tế được thông qua 18.4.1961 tại Hội nghị Viên của Liên hợp quốc về quan hệ ngoại giao và miễn trừ ngoại giao. Bắt đầu có hiệu lực từ 24.4.1964. Công ước gồm lời mở đầu và 51 điều khoản: quy định ba cấp bậc ngoại giao (đại sứ hoặc đại sứ giáo hoàng, công sứ hoặc công sứ giáo hoàng, đại biện); quy định quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và thủ tục thiết lập quan hệ ngoại giao, chức năng và nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao, bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, đình chỉ chức năng đại diện ngoại giao, thông báo cho bộ ngoại giao nước sở tại về việc bổ nhiệm quan chức cơ quan đại diện ngoại giao cũng như ngày đến nhậm chức hoặc ngày kết thúc nhiệm kì của họ; quy định về việc chấp nhận người đứng đầu hoặc viên chức trong cơ quan đại diện ngoại giao hoặc "không hoan nghênh" quan chức đó (persona non grata), quy định việc sắp xếp ngôi thứ của những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, sắp xếp ngôi thứ cán bộ ngoại giao của các sứ quán; quy định thủ tục cử người tạm thời làm nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, vv. Phần lớn nội dung của Công ước nói về quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Đến nay đã có 150 nước tham gia công ước này, trong đó có Việt Nam (từ 1980).