Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁI HÀI

phạm trù mĩ học xác định và đánh giá các hiện tượng xã hội, hành vi con người, phong tục tập quán không phù hợp với lí tưởng thẩm mĩ tiến bộ, không ăn khớp với sự phát triển khách quan xã hội, mâu thuẫn với lí tưởng thẩm mĩ, và do đó chúng bị lên án dưới hình thức cười nhạo. CH bao giờ cũng gây ra tiếng cười, nhưng phải phân biệt rõ ràng giữa tiếng cười và CH. Tiếng cười do kích thích về mặt sinh lí học mà có, khác hẳn với CH là một hiện tượng thẩm mĩ. CH gây ra tiếng cười trong mĩ học khi giữa cái đẹp và cái xấu phát sinh mâu thuẫn: cái đẹp giả tạo, được che đậy bị phát hiện một cách bất ngờ, bộc lộ thành cái xấu. Nghệ thuật phản ánh CH có khả năng lên án mạnh mẽ những hiện tượng xấu cần xoá bỏ.