Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÁT NHÃ

(Sanskrit: Prajnā; tiếng Hán nghĩa là trí tuệ). Theo sách Phật, có ba loại tuệ. Đó là: văn tuệ (trí tuệ có được nhờ học kinh sách Phật); tư tuệ (trí tuệ có được nhờ tư duy, đào sâu suy nghĩ mọi điều học được, nghe được); tu tuệ (trí tuệ có được nhờ tu tập, thực hành những điều có được nhờ văn tuệ và tư tuệ). Ba loại tuệ này hỗ trợ và bổ sung cho nhau.