Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANĐEHIT

(A. aldehyde), RCHO hay RC(O)H (R là H hoặc gốc hiđrocacbon). Những hợp chất hữu cơ chứa nhóm cacbonyl liên kết với nguyên tử hiđro. Vd. fomanđehit (HCHO), axetanđehit (CH3CHO), benzanđehit (C6H5CHO), acrolein, vanilin. Có thể bị oxi hoá thành axit và bị khử thành ancol. Điều chế bằng cách oxi hoá hoặc loại hiđro của ancol bậc một và bằng nhiều cách khác. Dùng làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo, chất thơm và nhiều chất hữu cơ quan trọng khác.