Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÁT NHÃ BA LA MẬT

(nghĩa là trí tuệ siêu việt).

1. Theo đạo Phật, mầm mống của trí tuệ siêu việt vốn sẵn có trong tất cả chúng sinh, nhưng vì bị vô minh và dục vọng che lấp cho nên chúng sinh không biết. Đạo Phật dạy các phép thực hành khai thác, phát huy vốn trí tuệ Ba La Mật sẵn có trong mỗi người.

2. Trong các bộ kinh sách Đại Thừa, các bộ kinh Bát Nhã chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Những bộ kinh Bát Nhã nổi tiếng nhất lưu hành ở Việt Nam là kinh Kim Cương và Tâm Kinh. Tâm Kinh (gọi đầy đủ: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh) là bộ kinh Bát Nhã ngắn nhất, khái quát tinh hoa của các bộ kinh Bát Nhã khác, được tăng ni Việt Nam tụng hằng ngày trong các khoá lễ sớm chiều.