Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ

PTĐS n - ngôi trên một tập hợp A nào đó là ánh xạ từ tích Đêcac An vào A. Nếu kí hiệu ánh xạ đó là * thì thường ta viết ảnh của (a1, ..., an) dưới dạng a1* ... *an. Vd. trong một nhóm, việc cố định một phần tử đơn vị là PTĐS 0-ngôi, phép lấy phần tử nghịch đảo là PTĐS 1-ngôi, còn phép nhân là PTĐS 2-ngôi. PTĐS n-ngôi là phép toán trong vì nó chỉ liên quan tới các phần tử thuộc A. Hai PTĐS ngoài hay được xét tới là ánh xạ từ tích Đêcac A x B của hai tập hợp A, B khác nhau vào A hoặc là ánh xạ từ A x A vào B. Vd. tích của một số với một vectơtích vô hướng của hai vectơ là những phép toán ngoài.