Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGOẠI NHŨ

dinh dưỡng trong hạt của nhiều cây thuộc họ Hoa môi (Labiatae). Có nguồn gốc từ nhân noãn hoặc từ vỏ noãn, ít khi từ túi phôi. Ở những thực vật hạt kín khác thì lá mầm và NN giữ chức năng dinh dưỡng.