Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÂN SỰ

1. Lĩnh vực hoạt động xã hội bao gồm những vấn đề liên quan đến lực lượng vũ trang, đấu tranh vũ trang và xây dựng quốc phòng.

2. Hệ thống tri thức về lực lượng đấu tranh vũ trang và quốc phòng.

3. Một trong những mặt hoạt động cơ bản trong quân đội, cùng các mặt khác (chính trị, hậu cần, kĩ thuật) tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội.