Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN HỆ THẨM MĨ

một loại hình quan hệ xã hội và là một trong những loại hình quan hệ đánh giá của xã hội (bên cạnh các quan hệ đánh giá khác, như lợi ích, khoa học, chính trị, đạo đức, vv.). QHTM được hình thành và diễn ra khi có sự gặp gỡ giữa chủ thể thẩm mĩ - chủ thể nhìn nhận, đánh giá trước khách thể, và khách thể với toàn bộ các thuộc tính và phẩm chất làm nên giá trị thẩm mĩ của nó tác động vào chủ thể. Đời sống thẩm mĩ chính là tổng hoà tất cả các QHTM trong xã hội. Ở đâu, lúc nào không có QHTM, ở đấy, lúc ấy, đời sống thẩm mĩ không diễn ra. Một đặc điểm đặc trưng của QHTM là chủ thể phải trực tiếp cảm thụ khách thể bằng các giác quan của mình, chủ yếu là mắt và tai, đồng thời khách thể phải “đi vào” chủ thể một cách trực tiếp và toàn vẹn. Trong khi các quan hệ đánh giá khác có thể và thường chỉ chú trọng mặt nội dung của khách thể, thì QHTM cùng một lúc phải vừa tính tới tính quyết định của nội dung, vừa phải chú trọng mặt hình thức. Hạt nhân của QHTM là đánh giá tình cảm thẩm mĩ, tình cảm trên cơ sở lí tưởng thẩm mĩ.