Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN HỆ MẶT TRỜI - TRÁI ĐẤT

ảnh hưởng của các bức xạ sóng ngắn và bức xạ hạt trong hoạt động của Mặt Trời đến các quá trình xảy ra trên Trái Đất. Trong những thời kì hoạt động mạnh của Mặt Trời, trên Trái Đất thường xuất hiện bão từ, độ ion hoá tăng lên và có biến động trong môi trường, hệ sinh thái, ảnh hưởng đến mùa màng, cây cối, dịch bệnh, vv. Mặt Trời hoạt động theo các chu kì 11 năm và hơn 90 năm.