Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OBITAN

 (A. orbital; cg. vân đạo), khái niệm gắn với hàm sóng () mô tả trạng thái chuyển động của electron trong trường của một hoặc một số hạt nhân và trong trường trung bình của tất cả các electron còn lại của nguyên tử hoặc phân tử khảo sát. O chỉ hàm sóng đó nhưng để cụ thể hoá người ta cũng quy ước O là khoảng không gian mà ở đó xác suất có mặt của điện tử ||2 rất lớn (trên 90%). Các O được gọi là O s, O p, O d... ứng với các giá trị 0, 1, 2... của số lượng tử quỹ đạo l. Kết quả tính toán bằng các phương pháp cơ học lượng tử cho thấy O s có dạng hình cầu, O p có dạng hình quả tạ. Các O d, f... có dạng phức tạp hơn. O là khái niệm quan trọng của hoá học lượng tử.