Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT TRẬN VIỆT MINH

(tên tắt: Việt minh; tên đầy đủ: Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh), liên minh chính trị, tổ chức tự nguyện của các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc ở Việt Nam (5.1941 - 3.1951) nhằm mục tiêu đánh Pháp đuổi Nhật, giành độc lập, tự do cho dân tộc; do Hồ Chí Minh sáng lập (19.5. 1941) theo Nghị quyết Hội nghị lần VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5.1941). MTVM nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tập hợp giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, các tổ chức, đảng phái chính trị yêu nước, các phần tử tiến bộ trong giai cấp địa chủ phong kiến, trong các dân tộc, tôn giáo... dựa trên nền tảng liên minh công - nông, đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp, giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, thành lập chính phủ của nhân dân Việt Nam theo chế độ dân chủ cộng hoà. MTVM còn có nhiệm vụ giúp đỡ các dân tộc ở Lào, Cămpuchia lập ra những mặt trận dân tộc rộng rãi để đánh đuổi kẻ thù chung ra khỏi Đông Dương, giành độc lập cho ba nước. Đáp ứng đúng nguyện vọng và yêu cầu cấp bách của toàn dân tộc, MTVM được nhân dân cả nước ủng hộ. Việt minh đã phát triển mạnh, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi (8.1945) và tiếp tục phát huy ảnh hưởng trong cuộc Kháng chiến chống Pháp. Đại hội toàn quốc thống nhất Việt minh và Liên Việt (3 - 7.3.1951) tại Việt Bắc đã thống nhất 2 tổ chức thành Mặt trận Liên Việt (x. Liên Việt). MTVM là một hình thức mặt trận dân tộc thống nhất; là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kì giành và giữ chính quyền dân chủ nhân dân.