Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MAKHƠ E.

(Ernst Mach; 1838 - 1916), nhà vật lí học và nhà triết học người Áo, theo chủ nghĩa duy tâm chủ quan, cùng với Avênariut (R. Avenarius) sáng lập chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Xuất phát từ triết học duy tâm của Beccơli G. (G. Berkeley) và Hium Đ. (D. Hume), phủ nhận sự tồn tại khách quan của thế giới bên ngoài và độc lập với ý thức (khi coi sự vật là những "phức hợp cảm giác"); bác bỏ nội dung khách quan của các khái niệm khoa học, các quy luật và tính nhân quả, cho rằng chúng là sản phẩm của trí tuệ, của tâm lí con người. Trong cuốn "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán", Lênin kịch liệt phê phán chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Makhơ và chỉ ra rằng quan điểm duy tâm của Makhơ tất yếu dẫn đến chủ nghĩa duy ngã. Những tác phẩm chính: "Góp phần vào việc phân tích các cảm giác" (1886), "Nhận thức và sai lầm" (1905).