Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MAC K.

(Karl Marx; cg. Các Mác; 1818 - 83), người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy và lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Sinh tại thành phố Tơriơ [Trier; cg. Tơrevơ (Trèves)] tỉnh Rênani (Rhénanie) thuộc Phổ, trong một gia đình luật sư; học luật, sử, triết tại các trường đại học ở Bon (Bonn) và Beclin; đỗ tiến sĩ triết học (1841); làm biên tập viên báo "Sông Ranh" (1842); sang Pari xuất bản "Niên giám Pháp - Đức" năm 1843 cùng với Rugơ (A. Ruge); gặp Enghen F. (F. Engels) năm 1844 tại Pari và hai người trở thành đôi bạn chiến đấu suốt đời vì sự nghiệp cách mạng cuả giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Kế tục và phát triển một cách thiên tài ba trào lưu tư tưởng chủ yếu của thế kỉ 19 là: triết học cổ điển Đức, kinh tế học chính trị cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội Pháp. Mac đã tổng kết tri thức của nhân loại và sáng lập chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, học thuyết kinh tế macxit và chủ nghĩa xã hội khoa học, làm cho chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học, rồi đem khoa học đó kết hợp với phong trào công nhân, biến nó thành vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Học thuyết kinh tế của Mac (nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mac) được trình bày trong các tác phẩm: "Sự khốn cùng của triết học" (1847), "Tuyên ngôn của đảng cộng sản" (1848), "Lao động, làm thuê và tư bản" (1849) và đặc biệt là bộ "Tư bản" mà Mac coi là sự nghiệp của cả đời mình. Mac đã sớm tiếp xúc với các vấn đề kinh tế - xã hội; đi tới nhận thức vai trò quyết định của quan hệ kinh tế trong sự hình thành và phát triển của xã hội và nhà nước, chế độ kinh tế là cơ sở mà trên đó kiến trúc thượng tầng được xây dựng. Từ quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Mac đã xây dựng phương pháp luận cho kinh tế chính trị học macxit. Trong tác phẩm "Phê phán kinh tế chính trị học" và "Tư bản", Mac đã nghiên cứu lí luận giá trị và từ đó nêu lên học thuyết giá trị thặng dư, bóc trần nguồn gốc và bản chất của bóc lột tư bản chủ nghĩa và quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản, sự biến tướng của giá trị thặng dư (lợi nhuận, lợi tức, lợi nhuận bình quân, địa tô...), lí luận về tái sản xuất, vv. Từ sự phân tích nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và phát hiện quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản, Mac đã nêu lên tính tất yếu của việc chuyển từ xã hội tư bản chủ nghĩa sang xã hội chủ nghĩa - giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, và những nét cơ bản của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Học thuyết kinh tế chính trị của Mac là một khoa học hoàn chỉnh và sắc bén; cùng với triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học, là tư tưởng và lí luận của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mac mất tại Luân Đôn (1883) khi chưa kịp xuất bản quyển 2 và 3 bộ "Tư bản" và Enghen đã làm nốt phần việc còn lại đó.Mac K.