Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÃ VIỆN

(Ma Yuan), tướng nhà Hán, Trung Quốc. Năm 42, được vua Hán phong làm Phục ba tướng quân, đem quân đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hai Bà thất trận phải tự vẫn, Mã Viện lại cho quân vượt qua Tạc khẩu vào đánh Đô Dương ở Cửu Chân. Mã Viện xây Kiển thành, cướp nhiều di vật đồ đồng và của cải của Nam Việt đưa về nước. Tục truyền, Mã Viện dựng "cột đồng Đông Hán" làm phân giới với lời tuyên bố xấc xược: "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" (Cột đồng gãy, Giao Chỉ diệt). Xt. Giang Văn Minh.