Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔĐUN DÒNG CHẢY

lưu lượng nước sinh ra trung bình trên một đơn vị diện tích lưu vực trong đơn vị thời gian 1 giây (s). Đơn vị tính là l/s.km2 (đối với lượng dòng chảy năm hay lượng dòng chảy mùa) hay m3/s.km2 (đối với dòng chảy lũ). Ở Việt Nam, MDC năm lớn nhất đạt tới 70 - 80 l/s.km2 (lưu vực sông Tả Trạch), nhỏ nhất chỉ đạt 5 - 15 l/s.km2 (lưu vực sông Lòng Sông -sông Lũy - Bình Thuận, sông Cái ở Phan Thiết). MDC đỉnh lũ có thể đạt 20 - 30 m3/s.km2.