Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔ PHÂN SINH

được hình thành từ những tế bào có khả năng phân chia tích cực, lâu dài không xác định. Gồm rất nhiều tế bào nhỏ nhưng đều chứa đầy tế bào chất và không có không bào, lạp thể tập trung ở gần nhân, dưới dạng cấu trúc nhỏ, không phân hoá nhưng phân chia liên tục.

Người ta phân biệt: mô phân sinh ngọn là vùng tế bào phân chia ở đỉnh của các cành hoặc rễ; MPS bên (nách) gồm tầng phát sinh mạch và tầng sinh bần; MPS lóng (trung gian) được hình thành trong nhân và đảm bảo sự kéo dài của lóng.

Trong MPS ngọn có một tế bào (ở mộc tặc và nhiều loài dương xỉ) hay vài tế bào khởi sinh, chia thành hai tế bào con, một tế bào giữ khả năng phân sinh; còn tế bào thứ hai bổ sung vào MPS, phân hoá thành những mô đặc biệt khác nhau. MPS lóng và MPS ngọn là MPS sơ cấp; MPS bên là MPS thứ cấp.