Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊ SƠ

(1428 - 1527), thời kì đầu của nhà nước quân chủ Hậu Lê (1428 - 1789). Thời LS có mấy đời vua là: Thái Tổ Lê Lợi, Thái Tông Lê Nguyên Long, Nhân Tông Lê Bang Cơ, Lê Nghi Dân, Thánh Tông Lê Tư Thành, Hiến Tông Lê Tăng, Túc Tông Lê Thuần, Uy Mục Lê Tấn, Tương Dực Lê Oanh, Chiêu Tông Lê Ý và Cung hoàng Lê Xuân. Từ Thái Tổ Lê Lợi cho đến Hiến Tông Lê Tăng, đất nước tương đối ổn định. Lê Thánh Tông tiến hành cải cách chính trị kinh tế có nhiều thành tựu to lớn. Từ Uy Mục về sau, nội bộ triều đình có nhiều phe phái mâu thuẫn, xung đột. Năm 1527, Mạc Đăng Dung lên làm vua chấm dứt thời kì LS.