Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAN
       (viết tắt từ tiếng A. Local Area Network) x. Mạng cục bộ.