Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG

khu vực hành chính lãnh thổ phụ thuộc Nhà nước Pháp được thành lập theo Sắc lệnh của tổng thống Pháp 17.10.1887. Lúc mới thành lập gồm Việt NamCămpuchia. Việt Nam bị chia làm ba xứ và bị cai trị theo ba chế độ khác nhau: Nam Kỳ đặt dưới chế độ thuộc địa, đứng đầu là một viên thống đốc người Pháp; Bắc KỳTrung Kỳ đặt dưới chế độ bảo hộ, do một viên thống sứ (Bắc Kỳ) hoặc khâm sứ (Trung Kỳ) cai trị. Cămpuchia cũng bị đặt dưới chế độ bảo hộ, do một viên khâm sứ người Pháp trực tiếp cai trị. Theo Sắc lệnh của tổng thống Pháp 19.4.1899, nước Lào cũng bị sáp nhập vào LBĐD và chính thức bị gọi là "xứ bảo hộ" kể từ Sắc lệnh 20.10.1911 của tổng thống Pháp. LBĐD trực thuộc Bộ Hải quân và Thuộc địa của Pháp. Đứng đầu LBĐD là viên toàn quyền Đông Dương người Pháp.