Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HYPEBÔLÔIT

  (A. hyperboloid), một loại mặt bậc haitâm đối xứng. Có hai loại: H một tầng và H hai tầng. H một tầng thuộc vào lớp các mặt kẻ, có đường sinh thẳng. Trong một hệ toạ độ Đêcac vuông góc có các trục nằm trên các trục đối xứng của H, phương trình của H một tầng có dạng (gọi là dạng chính tắc):

 

  H hai tầng gồm hai phần rời nhau và trong một hệ toạ độ Đêcac vuông góc có các trục nằm trên các trục đối xứng của H, phương trình của nó có dạng (gọi là dạng chính tắc):

  Cả 2 loại H đều có mặt nón tiệm cận.

 

  Nếu phương trình của H được đưa về dạng chính tắc thì phương trình mặt nón tiệm cận là:

 

  Loại một tầng có mặt nón tiệm cận ở trong H, loại hai tầng có mặt nón tiệm cận ở ngoài (x. hình) H.

 

Hypebôlôit