Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG GIÁM MỤC

chức sắc đầu giáo tỉnh, là cấp trên của các giáo phận thuộc đạo Công giáo, được Giáo hoàng ấn định hoặc phê chuẩn. Trong các giáo phận thuộc hạt, TGM có thẩm quyền: canh chừng để đức tin và kỉ luật Hội thánh được tuân hành chu đáo và thông báo cho Giáo hoàng biết về những lạm dụng nếu có; thi hành việc kinh lược, vì một lí do được Toà thánh phê chuẩn trước nếu Giám mục thuộc hạt đã lơ đễnh việc kinh lược; bổ nhiệm giám quản giáo phận. Ở đâu hoàn cảnh đòi hỏi, Toà thánh có thể uỷ nhiệm cho TGM những nhiệm vụ, quyền hành đặc biệt do luật địa phương xác nhận. TGM có nghĩa vụ phải đích thân hoặc nhờ đại diện xin Giáo hoàng ban dây "Pallum" sau ngày được thụ phong. Dây "Pallum" là dấu hiệu quyền hành mà TGM được hưởng trong giáo tỉnh. TGM có thể mang dây "Pallum" trong bất cứ Thánh đường nào thuộc giáo tỉnh mà TGM đó đứng đầu theo quy tắc của luật phụng vụ, nhưng ngoài giáo phận thì không được mang cho dù có sự đồng ý của Giám mục giáo phận. TGM được chuyển sang một Toà giám mục khác thì có dây "Pallum" mới.