Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KINH

tên gọi dân tộc đa số ở Việt Nam. Lúc đầu tiếng Kinh dùng để phân biệt với Trại trong thi cử thời Lý - Trần. Người ở kinh kì đỗ trạng nguyên gọi là kinh trạng nguyên. Người ở vùng xa kinh kì đỗ trạng nguyên gọi là trại trạng nguyên. Xt. Việt .