Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÔNG GIAN MÊTRIC

tập hợp X được trang bị một mêtric d [x. Mêtric (métrique)]. Hình cầu mở có tâm tại điểm x Î X và bán kính  > 0 là tập hợp Bd (x) gồm tất cả các điểm y X sao cho d(x, y) <>. Lân cận của điểm x X là một tập hợp con của X chứa một hình cầu Bd(x) nào đó.