Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIAO THÔNG VIÊN NGOẠI GIAO

người được giao nhiệm vụ áp tải bưu kiện ngoại giao. Theo Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, trong khi đang làm nhiệm vụ, GTVNG được hưởng quyền bất khả xâm phạm, tài liệu ngoại giao mang theo không bị khám xét, bản thân không bị bắt hoặc bị giam giữ dưới bất kì hình thức nào. Các nước hữu quan có trách nhiệm dành sự giúp đỡ cần thiết cho GTVNG để họ không gặp trở ngại trong khi làm nhiệm vụ.