Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀNG THÀNH

khu vực cung điện của nhà vua có tường bao quanh. Ở Việt Nam, kinh đô Thăng Long và sau đó là Huế, đều được bao gồm 3 lớp thành luỹ: ngoài cùng là la thành, giữa là HT, trong cùng là cấm thành (hoặc tử cấm thành) dành riêng cho vua ở. HT Thăng Long thời Lý - Trần đắp bằng đất, bên ngoài có hào, mở 4 cửa: Tường Phù (đông), Quảng Phúc (tây), Đại Hưng (nam), Diệu Đức (bắc). Thời Lê, mở rộng nhiều, chu vi tới 6,7 dặm, bên trong có nhiều cung điện lộng lẫy. Kiến trúc trung tâm là điện Kính Thiên (nơi tế trời). HT Huế thời Nguyễn (Đại Nội) mặt bằng hình chữ nhật 622 x 606 m, chu vi 2.456 m, tường gạch dày 1 m, cao 4 m, chung quanh có hào nước; mở 4 cửa: Ngọ Môn (nam), Hoà Bình (bắc), Hiền Nhơn (đông), Chương Đức (tây). Kiến trúc trung tâm là điện Cần Chánh (nơi thiết triều).